Onse Bureau ass an der Logegaass op N° 1 um Fëschmaart

Ons Postadress:

Comité Alstad a.s.b.l.
Postkëscht 1325
L-1013 Luxembourg

Telefon: (00352) 46 61 88

Fax : (00352) 40 97 50

E-mail adress : [email protected]

A mir son och op Facebook