Neien Agrément vum FOCUNA fir de Comité Alstad asbl

1937 hu sech e puer Alstater Perséinlechkeeten mat Frënn vun der Alstad zesummefond, fir de Quartier ronderëm de Fëschmaart a besonnesch d’„Éimaischen“, dat uralt Volleksfest, erëm opliewen ze lossen. Aus dësem „Organisatiouns-Comité fir d’Éimaischen“ ass an de fofzeger Joeren de Comité Alstad entstan, deen nach haut, iwwer 80 Joer méi spéit, mat vill Freed an Iwwerzeegung schafft fir hieren aussergewéinleche Patrimoine an hier Traditiounen aus méi wéi 10 Joerhonnerten, z’erhalen.

Am Laaf vun de Joeren huet de Comité Alstad niewent sengem onermiddlechen Asaatz fir d’Erhalen vum historeschen an urbanisteschen Cachet vun der Alstad, och eng helle Wull kulturell a folkloristesch Aktiounen ënnerholl an allerlee ierden Objet’en, Bicher a Reproduktioune vun alle Stadpläng erausgin.

2018 huet de Comité Alstad dat 115 Joer alt Auerwierk aus dem Tuerm vun der Méchelskierch renovéieren gelooss, mat der Ënnerstëtzung vu ganz ville Sponsoren, dem FOCUNA, dem Service des Sites et Monuments Nationaux an der Stad Lëtzebuerg. Zënter Januar 2019 dréiht dat Auerwierk elo am Agangsberäich vun der Méchelskierch.

Als nächst Aktioun léisst de Comité Alstad vu Studenten aus dem Lyçée Technique des Arts et Métiers, „Péckvillercher“ an der 3D-Technik entwéckelen. Well dës Aktioun och mat vill Onkäschte verbonnen ass, ass de Comité Alstad neess op finanziell Ënnerstëtzung ugewisen.

Wann dier ons wëllt hëllefen dësen an och weider intressant Projet’en ze réaliséieren, da kënnt dier dat maachen mat engem Don op de Spuerkeess-Kont vum Fonds culturel national, mat dem Vermierk „2019/068 Comité Alstad“ :

BCEELULL – IBAN LU 24 0019 4655 0203 7000 vum Fonds culturel national, mat dem Vermierk  „2019/068 Comité Alstad“ .

Soubal äeren Don um Kont vum FOCUNA ukomm ass, kritt dir en Zertifikat geschéckt fir dass dir äeren Don bei der nächster Steiererklärung könnt ofsetzen (Info op : www.focuna.lu).

De Comité Alstad set iech elo schon Merci fir äer generéis Ënnerstetzung