JOURNEES DU PATRIMOINE – Féierungen duerch d’Méchelskierch um Fëschmaart

JOURNEES DU PATRIMOINE – 21. SEPTEMBER 2019
Féierungen duerch d’Méchelskierch um Fëschmaart

D’Méchelskierch zu Lëtzebuerg, am Häerz vun onser Alstad, net weit ewech vum Bock, e Spronk weit ewech vun der deemooleger Grofebuerg vu Lëtzebuerg, geet op d’Zäit vum Grof Siegfrid zeréck.

De Grof Siegfrid huet 987 zwou Kapelle baue gelooss. Déi bannenzegt de Mauere vun der Buerg wor d’Schlasskapell. Déi aner ausserhalb der Buerg, déi dem hellegen Erléiser geweit wor, wor fir d’Leit aus der Ëmgéigend vun der Buerg.

Geschichtlech an architektonesch ass d’Méchelskierch no méi wéi 1000 Joer turbulenter Geschicht (Bombardementer, Feier, Ëmbauten, Restaurationsaarbechten asw.), e bedeitend historescht Monument vun onser Stad.

Am Kader vun de « JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019 » invitéiert iech de Comité Alstad samschdes, den 21. September 2019 vu muerjes 10:00 Auer bis nomettes 17:00 Auer op e Besuch vun der Méchelskierch um Fëschmaart.

Programm :

10:00 Auer – Féierung duerch d’Méchelskierch mam Historiker, dem Här Alex Langini
11:30 Auer – Présentatioun vum restauréierten Auerwierk vum Här Georges Jungblut
14:00 Auer – Féierung duerch d’Méchelskierch mam Här André Haagen
15:30 Auer – Présentatioun vum restauréierten Auerwierk vum Här Georges Jungblut
16:00 Auer – Féierung duerch d’ Méchelskierch mam Här André Haagen

De ganzen Dag iwwer :
– Présentatioun vum Film “Anno Domini 987 – Méchelskierch um Fëschmaart”
– Power-Point-Présentatioun iwwert d’Restauratioun vum Auerwierk aus dem Tuerm
vun der Méchelskierch

Den Entrée ass fräi !

JOURNEES DU PATRIMOINE – 21 septembre 2019
Visites guides de l’Eglise St Michel au Marché aux Poissons

L’Eglise Saint-Michel à Luxembourg, située au coeur de la vieille ville, non loin de l’ancien château-fort des comtes de la maison de Luxembourg, remonte dans ses origines à l’époque du comte Sigefroi.

En 963 celui-ci fit construire deux chapelles : l’une, située dans l’enceinte du château-fort, servait de chapelle castrale, tandis que l’autre, placée initialement sous le patronat du Saint Sauveur, était destinée aux habitants des environs du château.

Du point de vue architectural aussi bien que du point de vue aménagement intérieur, l’Eglise Saint-Michel constitue, après dix siècles d’histoire mouvementée avec plusieurs destructions et reconstructions, un monument historique luxembourgeois.

Dans le cadre des JOURNEES DU PATRIMOINE 2019, le COMITE ALSTAD invite à différentes visites guidées et commentées de l’Eglise Saint-Michel et de la pendule récemment restaurée, et qui auront lieu le samedi 21 septembre 2019, de 10.00 à 17.00 heures.

Programme :

10.00 h – Visite guidée par l’historien Alex Langini
11.30 h – Présentation de la pendule restaurée par Georges Jungblut
14.00 h – Visite guidée par André Haagen
15.30 h – Présentation de la pendule restaurée par Georges Jungblut
16.00 h – Visite guidée par André Haagen

Toute la journée :
– Présentation du film “Anno Domini 987 – Méchelskierch um Fëschmaart”
– Présentation power sur les travaux de restauration du méchanisme de l’horloge de la tour de
Saint Michel.

L’entrée est gratuite !

JOURNEES DU PATRIMOINE – 21. September 2019
Ührungen durch die Sankt-Michaels Kirche am Fischmarkt

Die Sankt-Michaels Kirche in Luxemburg, im Herzen der Altstadt, unweit der ehemaligen Grafenburg des Hauses Luxemburg gelegen, geht auf die Zeit des Grafen Siegfrid zurück.

Im Jahre 963 ließ er zwei Kapellen bauen : Eine, die sich innerhalb der Mauern der Burg befand und als Schlosskapelle diente, während die andere, die ursprünglich unter der Schirmherrschaft des Heiligen Erlösers stand, für die Bewohner der Umgebung der Burg bestimmt war.

Sowohl aus architektonischer als auch aus innenarchitektonischer Sicht ist die Kirche St. Michael nach zehn Jahrhunderten turbulenter Geschichte mit mehreren Zerstörungen und Rekonstruktionen ein historisches Denkmal der Stadt.

Im Rahmen der “JOURNEES DU PATRIMOINE” 2019 lädt das COMITE ALSTAD am Samstag, den 21. September 2019, von 10.00 bis 17.00 Uhr zu verschiedenen kommentierten Führungen durch die Sankt-Michaels Kirche und Vorführungen des kürzlich restaurierten Uhrwerks statt.

Programm :
10.00 Uhr – Führung durch den Historiker, Professor Alex Langini
11.30 Uhr – Präsentation der von Georges Jungblut restaurierten Uhr
14.00 Uhr – Führung durch André Haagen
15.30 Uhr – Präsentation der von Georges Jungblut restaurierten Uhr
16.00 Uhr – Führung durch André Haagen

All day :
– Filmvorfuhrung “Anno Domini 987 – Méchelskierch um Fëschmaart”
– Power-Point-Präsentation über die Restauieirung des Auerwerks aus dem Turm der Sankt-
Michaels Kirche

Führungen in luxemburgischer und französischer Sprache – Freier Eintritt !

HERITAGE DAYS – September 21st, 2019
Guided visits of the Saint-Michael’s church on the Fish-Market

The Saint-Michael’s church in Luxembourg, located in the heart of the old town, not far from the former castle of the Counts of the House of Luxembourg, dates back to the time of Count Sigefroi.

In 963, he had built two chapels : one, located within the walls of the castle, served as a castle chapel, while the other, initially placed under the patronage of the Holy Savior, was intended for the inhabitants of the castle’s surroundings.

From the architectural point of view as well as from the point of view of interior design, the Church of Saint Michael constitutes, after ten centuries of turbulent history with several destructions and reconstructions, a historic monument of Luxembourg.

As part of the HERITAGE DAYS 2019, the COMITE ALSTAD invite to guided and commented tours of the Saint-Michael’s Church and the recently restored turret clock will take place on Saturday, September 21, 2019, from 10.00 to 17.00 o’clock.

Programm :

10.00 am – Guided tour by historian Alex Langini
11.30 am – Presentation of the clock restored by Georges Jungblut
14.00 pm – Guided tour by André Haagen
15.30 pm – Presentation of the clock restored by Georges Jungblut
16.00 pm – Guided tour by André Haagen

The Den ganzen Tag über :
– Presentation oft he movie “Anno Domini 987 – Méchelskierch um Fëschmaart”
– Power-point-presentation the restoration of the turret-clock of the Saint-Michael’s church

Visits in Luxemburgish and French – Admission is free!

Laisser un commentaire