Journées européennes du patrimoine 2022″ et „Porte ouverte chez Comité Alstad

samedi 24/09/2022 00:00

„Journées européennes du patrimoine 2022“ et „Porte ouverte chez Comité Alstad“

Programme :

10h00 : visite guidée de l’église millénaire Saint-Michel avec M. André Haagen, membre du „Comité Alstad“ et guide officiel du LCTO, aperçu de l’histoire et des objets d’art (en luxembourgeois)

14h30 : Visite guidée à pied de l’église millénaire Saint-Michel avec André Haagen (en français)

16h15 Initiation/présentation de l’orgue avec assemblage d’un petit orgue avec le facteur d’orgues Laurent Anen – entre-temps l’organiste titulaire de l’église Saint-Michel, Mme Stefanie Duprel, interprète de courtes oeuvres pour orgue sur l’orgue baroque classé

17h15 Récital d’orgue par l’organiste Stéfanie Duprel

De 10h00 à 17h00 : « Portes ouvertes » à notre siège au n° 14, rue Sigefroi (en face du bâtiment du Conseil d’Etat). Nous sommes là pour vous. Vous pouvez consulter nos archives photos et voir une partie de nos collections.

Entrée gratuite


Samstag, 24.09.2022, 00:00

„Europäische Tage des Kulturerbes 2022“ und „Tag der offenen Tür beim Comité Alstad“.

Programm:

10:00 Uhr : geführter Rundgang durch die tausendjährige St Michaelskirche mit Herrn André Haagen, Mirglied des „Comité Alstad“ und offizieller Fremdenführer des LCTO, Einblicke in Geschichte und Kunstobjekte ( in luxemburgischer Sprache )

14:30 Uhr : geführter Rundgang durch die tausendjährige St Michaelskirche mit André Haagen ( in französischerSprache )

16:15 Uhrr Einführung/Vorstellung der Orgel mit Zusammebaueiner kleinen Orgel mit Orgelbauer Laurent Anen – zwischendurch interpretiert die Titular-Organistin der St.-Michaelskirche, Frau Stefanie Duprel urze Orgelwerke auf der Denkmal-geschützten Barock-Orgel

17:15 Orgel-Rézital der Organistin Stéfanie Duprel

Von 10:00 bis 17:00 Uhr „Offene Tür“ in unserem Hauptsitz auf Nr. 14, Siegfridstrasse (gegenüber dem Staatsratsgebäude) Wir sind für Sie da. Sie können unser Fotoarchiv konsultieren und einen Teil unserer Sammlungen sich ansehen..

Eintritt frei


Saturday, 24/09/2022, 00:00

„European Heritage Days 2022” and „Open House Day at Comité Alstad“.

Program :

10:00 am : guided tour of the thousand-year-old St Michael’s Church with Mr André Haagen, member of the „Comité Alstad“ and official guide of the LCTO, insights into history and art objects ( in Luxembourgish ).

14:30 : Guided tour of the millenary St Michael’s Church with André Haagen ( in French )

16:15 Introduction/presentation of the organ with assembly of a small organ by organ builder Laurent Anen – in between, the titular organist of St. Michael’s Church, Mrs. Stefanie Duprel, will interpret exquisite organ works on the listed baroque organ.

17:15 Organ recital by organist Stéfanie Duprel

From 10:00 to 17:00 „Open door“ at our headquarters at No. 14, rue Siegfroi (opposite the State-Council building) We are there for you. You can consult our photo archive and see parts of our collections…

Free entrance

Récital de piano Béatrice Rauchs

Vendredi 14.10.2022 à 20.00 heures Eglise St Michel

Récital de piano en mémoire de Monsieur Emile Kraemer

ancien membre, membre d’honneur et bienfaiteur du Comité Alstad

avec le soutien de la Banque de Luxembourg

et au profit du Privaten Déiereschutz a.s.b.l.

avec le concours de la pianiste Récital de piano

en mémoire de

Monsieur Emile Kraemer

ancien membre, membre d’honneur et bienfaiteur

avec le soutien de la Banque de Luxembourg

et au profit du Privaten Déiereschutz a.s.b.l.

avec le concours de la pianiste Béatrice Rauchs

au programme :

Sonatine (Maurice Ravel) • Barcarole (Helen Buchholtz)

3 Mazurkas Op. 59 (Fréderic Chopin) • Humoresque (Robert Schumann)

Prix d’entrée 25 € – Réservation au téléphone 46 61 88, le matin de 10:30 heures à 12:00 heures ou par courriel comite.alstad@pt.lu


Klavier-Rezital Béatrice Rauchs

Kavier-Rezital in Erinnerung an Herrn Emil Kraemer

Freitag, 14.10.2022, 20:00 St Michaelskirche

ehemaliges Mitglied, Ehrenmitglied und Wohltäter des Comité Alstad

mit freundlicher Unterstützung der Banque de Luxembourg

und zugunsten des „Privaten Déiereschutz a.s.b.l.“,

der dem Verstorbenen seht am Herzen lag

mit der Pianistin Béatrice Rauchs

auf dem Programm :

Sonatine (Maurice Ravel) • Barcarole (Helen Buchholtz)

3 Mazurkas op. 59 (Frederic Chopin) • Humoreske (Robert Schumann)

Eintrittspreis 25 € – Reservierung über Tel. 46 61 88, morgens von 10:30 Uhr bis à 12:00 Uhr oder er Email : comite.alstad@pt.lu


Piano recital Béatrice Rauchs

St. Michaels Church, Luxembourg-Fishmarket

Piano recital in memory of Mr. Emil Kraemer

Friday, 14/10/2022, 20:00 o’clock

former member, honorary member and sponsor of the Comité Alstad

with the kind support of the Banque de Luxembourg

and in favor of „Private Déiereschutz a.s.b.l.“,

who was dear to the heart of the deceased

with the pianist Béatrice Rauchs

program :

Sonatina (Maurice Ravel) • Barcarole (Helen Buchholtz)

3 Mazurkas op. 59 (Frederic Chopin) • Humoresque (Robert Schumann)

Entrance fee : 25 € – Reservation by phone : 46 61 88, in the morning between 10:30 am until  12:00 noon or by email : comite.alstad@pt.lu

Koloréierbuch „Callot / Mansfeld“ fir Jonk an Al

De Lëtzebuerger Szenograph, Kalligraph, Designer a Moler Gilles Becker, deen zu Wien établéiert ass, huet de Panorama vu 1753 vum Wenzel von Callot gescannt, vectoriséiert an deelweis nei gezeechent. Hien huet och zéng Usiichten aus dem dräidimensionale Modell vum Schlass vum Peter Ernst von Mansfeld ausgewielt a préparéiert, fir se faarweg ze molen.

Déi monumental an aussergewéinlech Vuën op d’Stad an d’Festung vu Lëtzebuerg am Joer 1753 vum Wenzel von Callot, am ganzen 213 cm x 35,3 cm, gouf 2018 vum Fuerscher Georg Kabierske an de Sammlunge vun der Albertina zu Wien entdeckt.

D’Koloréierbuch „Lëtzebuerg Alstad“ – 56 Säiten, eeseiteg gedréckt op 140 gr wäissen Offsetpabeier, am Format 29 x 22 cm – ka bestallt gin fir 25 € (Porto abegraff) beim Comité Alstad, duerch Iwwerweisung op onse Konnt bei der Spuerkeess

IBAN LU64 0019 1755 0897 0000 a mat dem Vermierk « MOLBUCH ».

Koloréier- a Molbuch kënnt um Postwee bei iech heem.

De Comité Alstad ass iwwerzeegt, datt dës spillerech a pädagogesch Editioun de Spektrum vun touristesch-historesche Publikatioune beräichert, a Jonk wéi Al wäert begeeschteren, dës Usiichten ze fierwen an d’Geschicht vun onser Haaptstad besser kennenzeléieren.

Molbuch „Lëtzebuerg Alstad“, produzéiert vum Comité Alstad an enker Zesummenaarbecht mat de „Frënn vum Mansfeld-Schlass“.

D’Seeche vun der Kou a vun der Méck Aus dem Liewen vum Zënt Märten D’Seeche vum Zinniklos

3 kleng Geschichtercher an engem Sammelband vum Georges Schmitt

De Georges Schmitt (Matbegrënner vum Comité Alstad) huet an sénger laanger Carrière och Prosa op Lëtzebuergesch geschriwwen. Hien ass bekannt fir seng reimend Erzielungen vu Soen a Legenden, déi op Radio Lëtzebuerg iwwerdroe goufen. 1957 gouf den Text vum Radiospill „De Klés’che paakt“, dat vum Pe’l Schlechter illustréiert gouf, am Lëtzebuerger Land publizéiert.

„D’Spill vum Hellegen Niklos“ gouf opgefouert um Radio de 4. Dezember 1937. Dat Legendespill, geschriwwen a selwer illustréiert vum Georges Schmitt, koum 1944 am Uelzecht-Verlag, Letzebuerg eraus a gouf beim Bourg-Bourger gedréckt.

An dësem Wierk greift hien deen aale Legendestoff vum gewësselose Metzler op, deen déi dräi Bouwen ëmbréngt an déi dann vum Hellegen Niklos erëm zum Liewen operwächt gin. Hie léisst dobäi déi ganz Geschicht op eng gudd gelongen Art a Weis um Fëschmaart geschéien.  Seng Versen op Lëtzebuergesch sin nët nëmmen e Genoß fir d’Ouer mee och fir d’Aan.

« D’Séche vun de Ko‘ a vun der Méck » mat Biller vum Émile Probst, ass eng Geschicht vum Hésprenger an de Goldkierwerleken, déi och nom 2. Weltkrich erauskoum.

„Aus dem Liewen vum Zent Märten“ ass e weidert Buch, dat 1945 am Uelzecht-Verlag erauskoum – Text vum Georges Schmitt, Biller vum Emile Probst — an dat zum Bénéfice vum Zënt Märtes-Wierk verkaaft gouf.

Wat iwwert d’Reesen an den Openthalt vum hellege Märten bei ons hei bekannt wor, dat huet de Georges Schmitt op Lëtzeburgesch, mat Versen a Reimen niddergeschriwwen. Gewëss et ass net jidderengem séng Saach, esou eppes ze riskéieren : Kapitelen aus der Hellegelegend an aus der Kiirchegeschicht op Lëtzeburgesch ze schreiwen ! Nu gudd, den Dichter, deen ons 1944 d’Séchen vum Zinniklos an 1937 d’Spill vum hellegen Niklos geschenkt huet, hat domat bewise wat een an onser Sprooch leeschte kann. Hien huet sech am Märtesbuch genee un d’Legendentraditioun gehaalen. Dobäi huet den Emile Probst aacht Biller gemoolt. Et muss een sech e wéineg an déi Biller eraliewen, se zerguddst studéieren, fir ze gesin, wéi gudd se geplangt a wéi geschéckerlech se opgebaut an duerchkomponéiert sin. An dat trotz den einfache Mëttelen mat deenen den Artist geschafft huet : dräi Faarwen, einfach Linnen a grouß Flächen.

D‘Texter hu mir esou gelooss, wéi de Georges Schmitt se geschriwwen huet.  Op deene leschte Säite vun all Geschicht  fënnt de Lieser awer och den Text an der offizieller Lëtzebuerger Schreifweis. E grousse Merci zu gudder Läscht un de Robert Baddé, deen ons déi dräi Geschichtercher an d‘häitegt Lëtzebuergesch gesaat huet an un onse Member Serge di Paoli, deen e flotte Layout fir dës Rééditioun réaliséiert huet.

De Sammelband mat denen 3 Geschichtercher huet d’ Format 165 x 205 mm an huet 85 Säiten. Bestelle kann een de Sammelband vun elo un beim Comité Alstad, duerch Iwwerweise vu 23,00 € pro Sammelband op ons Kont:

bei der Spuerkees: IBAN LU64 0019 1755 0897 0000

(mam Vermierk: Sammelband Schmitt)

Är Bestellung kënnt dann nach virun de Feierdeeg um Postwee bäi Iech heem.

Mir wënschen Iech vill Freed mat dësen 3 Geschichtercher, a vläicht liest d’Mamm, de Papp, oder d’Groussmamm an de Grouspapp hiere Kanner an Enkelkanner dës flott lëtzebuergesch Geschichtercher während de Feierdeeg vum Joeresenn viir.

Seite 1 von 6

Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén