Monat: Oktober 2022

Eng Statu vum Zinniklos

Souscriptioun « Zinniklos »

Fir Chrëschtdag 2021 hat de Comité Alstad e Sammelband erausgi mat 3 Soen, déi onse Grënner Georges Schmitt geschriwwen huet. Eng vun deenen 3 Soen ass dée bekannt „Seeche vum Zinniklos”.

An dunn ass ons d’Iddi komm fir dann och eng Figur vum « Zinniklos » erauszebréngen, an dat fir Ouschteren 2023. Et handelt sech hei ëm eng Statu aus der Méchelskierch, déi ëmmer an der Sakristei stoung, an elo spurlos verschwonnen ass. Gott sei Dank hate mer nach eng Foto dovun.

Den „Zinniklos“, vun der Madame Sandra Pereira, verkléngert an  eenzel handmodeléiert als Unikat, op Basis vun der Foto vum Original, ass an der Souscriptioun beim Comité Alstad fir 200 € d‘Stéck. Et ginn nëmmen esouvill Figure gemaach, wéi der am viraus bestallt gin.

All Figur ass en Eenzelstéck Handaarbecht a gët während ville Stonnen a mat vill Gedold a Gefill aus éischtklasseger Wuer crééiert – de Bëschofsstaaf gëtt um 3D-Printer fachgerecht hiergestallt.

Moosse vun der Figur : Héicht 17,3 cm • Breet 11,3 cm • Déift 10,3 cm.

Bestelle kann een d‘Statu vum Zinniklos, bis spéitstens de 1. Dezember 2022, beim Comité Alstad duerch Iwwerweise vun 200 € op de Kont vum Comité Alstad asbl bei der Spuerkeess

IBAN LU64 0019 1755 0897 0000

mat der Mentioun Zinniklos.

Den Zinniklos a beiger Faarf, gët geliwwert mat engem vun der Madame Sandra Pereira ënnerschriwwenen Unikats-Zertifikat.

Ofhuele kann ee seng bestallte Statu vum Zinniklos, Ouschterméindeg, den 10. Abrëll 2023 op der Éimaischen vu muerjes 09:00 Auer bis nomëttes 17:00 Auer um Stand vum Comité Alstad (hannert dem Palais).

Den Erléis vum Verkaf vum Zinniklos ass fir Crèche op Almënster bestëmmt.


Eine Statue „Zinniklos“ vom Comité Alstad asbl

Subskription „Zinniklos“

Zu Weihnachten 2021 veröffentlichte das Comité Alstad asbl eine Sammlung von 3 Geschichten, die von unserem Gründer Georges Schmitt verfasst wurden. Eine der Geschichten handelt es sich um die „Sage vom hl. Nikolaus – Zinniklos“.

So kamen wir auf die Idee, zu Ostern 2023 eine Figur des „Zinniklos“ in Keramik anfertigen zu lassen. Es handelt sich dabei m eine Statue aus der St. Michaelskirche, die sich früher in der Sakristei befand und nun spurlos verschwunden ist. Gott sei Dank hatten wir noch ein Foto davon.

Der „Zinniklos“, von Frau Sandra Pereira, verkleinert und individuell nach dem Foto des Originals als Einzelstück von Hand modelliert, ist jetzt beim Comité Alstad für 200 € pro Stück in Subskription erhältlich. Es werden nur so viele Figuren angefertigt, wie vorbestellt werden

vielen Stunden und mit viel Geduld und Gefühl aus erstklassiger Ware – der Bischofsstab wird professionell auf einem 3D-Drucker angefertigt.

Maße der Figur: Höhe 17,3 cm • Breite 11,3 cm • Tiefe 10,3 cm.

Die „Zinniklos“-Statue, in beiger Farbe und mit Unikats-Zertifikat von Frau Sandra Pereira, kann bis spätestens 1. Dezember 2022 beim Comité Alstad asbl bestellt werden, durch Überweisung von 200 € auf das Konto des Comité Alstad asbl bei der Spuerkeess-BCEE

IBAN LU64 0019 1755 0897 0000
mit dem Vermerk „Zinniklos“.

Die vorbestellten „Zinniklos“-Statuen kann Sie am Ostermontag, 10. April 2023 auf der Éimaischen von 09:00 bis 17:00 Uhr am Stand des Comité Alstad asbl (hinter dem Großherzoglichen Palais) abgeholt werden.

 Der Erlös aus dem Verkauf vom „Zinniklos“ ist für die „Crèche“ auf Altmünster bestimmt.


Une statue „Zinniklos“ ( St. Nicolas ) du Comité Alstad asbl

 Souscription „Zinniklos“

 Pour Noël 2021, le Comité Alstad a publié un recueil de 3 légendes de la plume de notre fondateur Georges Schmitt. L’une des 3 légendes est la „Seechen vum Zinniklos“, légende très répandue.

 Ensuite l’idée nous est venue de faire modeler une statuette de St. Nicolas – „Zinniklos“ pour Pâques 2023. Il s’agit de la reproduction exacte d’une statue, se trouvant jadis dans la sacristie de l’Eglise St. Michel, et qui a malheureusement disparu, sans laisser de trace. Dieu merci, nous en avions encore une photo.

 Le „Zinniklos“ de Mme Sandra Pereira, de taille réduite et modelé à la main comme pièce unique, sur base de la photo de l’original, est disponible en souscription auprès du Comité Alstad asbl pour 200 € par pièce. Seul le nombre de statuettes commandées à l’avance sera fabriqué.

 Chaque statuette est une pièce unique réalisée manuellement et réalisée pendant de nombreuses heures et avec beaucoup de patience et d’affection avec des matériaux de première classe – la crosse d’évêque est fabriquée est eéalisée sur une imprimante 3D.

 Mesures de la figurine : hauteur 17,3 cm • largeur 11,3 cm • profondeur 10,3 cm.

 La statuette „Zinniklos“, en couleur beige et délivré avec un certificat unique signé par Mme Sandra Pereira, peut être commandée en souscription jusqu’au 1er décembre 2022 au plus tard, auprès du Comité Alstad asbl par virement de 200 € sur le compte du Comité Alstad asbl

BCEE IBAN LU64 0019 1755 0897 0000
avec la mention "Zinniklos".

 Les statuettes préalablement commandées peuvent être récupérées le lundi de Pâques 10 avril 2023 à l’Éimaischen de 09h00 à 17h00 au stand du Comité Alstad asbl (derrière le palais grand-ducal).

 Le produit de la vente de Zinniklos est destiné à la Crèche d’Altmünster.

Dir sicht e Kaddo fir Chrëschtdaag ?

Plang vun der Stad Lëtzebuerg ëm 1720, erausgi vum Comité Alstad asbl

Fir d‘Feierdeeg vum Joeresenn offréiere mir dës Kéier e Plang vun der Stad a Festung Lëtzebuerg ëm 1720.

Et ass eng Kaart vum Kartograph Jacobus Arrewijn (1660-1727), déi 1769 am Band IV vun den „Délices des Pays-Bas ou description géographique et historique des XVII Provinces Belgiques“ publizéiert gouf. D‘Original vum Plang gëtt an der Nationalbibliothéick versuergt.

Bestelle kann een de Plang – am Format A3, gedréckt op beigem Pabeier Biotop 300 gr - beim Comité Alstad asbl zum Präis vu 25 € duerch Iwwerweisen op de Kont vum Comité Alstad asbl bei der


Spuerkees Lëtzebuerg
BIC:BCEELULL - IBAN LU64 0019 1755 0897 0000
mat der Mentioun „Plan Harrewijn“.

De Plang gët mat der Post zugeschéckt.


Sie suchen ein Weihnachtsgeschenk ?

Plan der Stadt Luxemburg um 1720, herausgegeben vom Comité Alstad asbl

Zum Jahresende bieten wir dieses Jahr einen Plan der Stadt und Festung Luxemburg um 1720 an. Das Original des Plans wird in der Nationalbibliothek aufbewahrt.

Es handelt sich um eine Karte des Kartographen Jacobus Arrewijn (1660-1727), die 1769 in Band IV der „Délices des Pays-Bas ou description géographique et historique des XVII Provinces Belgiques“ veröffentlicht wurde. Das Original des Plans wird in der Nationalbibliothek aufbewahrt.

Sie können den Plan, im Format A3, gedruckt auf beiges Papier Biotop 300 gr, beim Comité Alstad asbl zum Preis von 25 € bestellen, durch Überweisung auf das Konto des Comité Alstad asbl

Sie können den Plan, im Format A3, gedruckt auf beiges Papier Biotop 300 gr, beim Comité Alstad asbl zum Preis von 25 € bestellen, durch Überweisung auf das Konto des Comité Alstad asbl

Sparkasse Luxemburg 
BIC BCEELULL - IBAN LU64 0019 1755 0897 0000
mit dem Vermerk „Plan Harrewijn“.

Der Plan wird per Post zugestellt.


Vous cherchez un cadeau pour Noël ?

Plan de la ville de Luxembourg vers 1720, édité par le Comité Alstad asbl

Pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons cette année un plan de la ville et forteresse de Luxembourg vers 1720. L’original du plan est conservé à la Bibliothèque Nationale.

Il s’agit d’une carte du cartographe Jacobus Arrewijn (1660-1727), qui fut publiée en 1769 dans le tome IV des „Délices des Pays-Bas ou description géographique et historique des XVII Provinces Belgiques“.

Vous pouvez commander le plan, format A3, imprimé sur papier Biotop beige 300 gr, auprès du Comité Alstad au prix de 25 € en virant le montant correspondant sur le compte du Comité Alstad asbl


Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 
BIC BCEELULL - IBAN LU64 0019 1755 0897 0000
avec la mention „Plan Harrewijn“.

Le plan est envoyé par la poste.

Koloréierbuch „Callot / Mansfeld“ fir Jonk an Al

De Lëtzebuerger Szenograph, Kalligraph, Designer a Moler Gilles Becker, deen zu Wien établéiert ass, huet de Panorama vu 1753 vum Wenzel von Callot gescannt, vectoriséiert an deelweis nei gezeechent. Hien huet och zéng Usiichten aus dem dräidimensionale Modell vum Schlass vum Peter Ernst von Mansfeld ausgewielt a préparéiert, fir se faarweg ze molen.

Déi monumental an aussergewéinlech Vuën op d’Stad an d’Festung vu Lëtzebuerg am Joer 1753 vum Wenzel von Callot, am ganzen 213 cm x 35,3 cm, gouf 2018 vum Fuerscher Georg Kabierske an de Sammlunge vun der Albertina zu Wien entdeckt.

D’Koloréierbuch „Lëtzebuerg Alstad“ – 56 Säiten, eeseiteg gedréckt op 140 gr wäissen Offsetpabeier, am Format 29 x 22 cm – ka bestallt gin fir 25 € (Porto abegraff) beim Comité Alstad, duerch Iwwerweisung op onse Konnt bei der Spuerkeess

IBAN LU64 0019 1755 0897 0000 a mat dem Vermierk « MOLBUCH ».

Koloréier- a Molbuch kënnt um Postwee bei iech heem.

De Comité Alstad ass iwwerzeegt, datt dës spillerech a pädagogesch Editioun de Spektrum vun touristesch-historesche Publikatioune beräichert, a Jonk wéi Al wäert begeeschteren, dës Usiichten ze fierwen an d’Geschicht vun onser Haaptstad besser kennenzeléieren.

Molbuch „Lëtzebuerg Alstad“, produzéiert vum Comité Alstad an enker Zesummenaarbecht mat de „Frënn vum Mansfeld-Schlass“.

Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén