E Wuert iwwert ons
An e puer Datumen aus der Geschicht vum Comité Alstad

Am Ufank vum Joer 1937

Hun sech e puer Alstater a och Frënn vun der Alstad, die Hären Gust. Hoffmann, Jos. Parmentier, Pierre Feidert a Jean-Pierre Koltz sech mat den Hären Georges Schmitt (Conservateur am Musée) a Lambert Schaus (Member vum Staatsrot, Minister an Ambassadeur) zesumme fond hun fir de Quartier vun der Alstad erëm nei opliewen ze lossen. An am besonneschen ass et hinnen ëm „Éimaischen, dat uralt Volleksfest gang. A fir dat ze verhënneren gouf dun en neie Veräin mam Numm „Organisatiounscomité fir d’Éimaischen“ an d’Liewe geruff, an de Lambert Schaus wor President vun dësem Organisatiounscomité, aus deem du spéider de Comité Alstad entstanen ass.

8. Mäerz 1337

Hat d’Stad Lëtzebuerg op eng Pressekonferenz an d’Stadhaus invitéiert fir den neien “Organisatiounscomité fir d’Éimaischen” offiziell virzestellen.

29. Mäerz 1937

Déi éischt Éimaischen mat dem neien “Organisatiounscomité fir d’Éimaischen” mat engem Stand „Kâft O’uschtéer an teckt“ virum Wurth-Paquet Haus (dem heitegen Café-Bar Tube).

18. Abrëll 1938

Fir d‘Éimaischen hut den Organisatiounscomité fir d’Éimaischen, dun den éischten Éimaischensouvenir zu Gonschten vun der Crèche. Et wor eng Farde „LETZEBURGER BILLER“ mat 3 Reproduktiounen vun Fiederzeechnungen, aus Dicks Operetten, gezeechent vum Joseph Probst.

1939

Vun Ufank un hat den Organisatiounscomité fir d’Éimaischen net nëmmen d’Éimaischen am Programm, me och déi kulturell a folkloristesch Animatioun an der Alstad ze bedreiwen. 1939 wor et den Organisatiounscomité fir d’Éimaischen mat den Hären Georges Schmitt a Lambert Schaus, dee „federführend“ wor bei der Ausstellung « Sâchen aus der âler Stâd »am Cerkel, organiséiert fir d’Feierlechkeete vun der Joerhonnertfeier vun onser Onofhängechkeet.

1941 – 1944

Hat den « Organisatiounscomité fir d‘Éimaischen missen eng Zwangspaus aleeën. Awer eng Éimaischen gouf et nach ewell, wann och net um Fëschmaart. Si gouf vun den Okkupanten op de Knuedler ëmgesiedelt.

22. Abrëll 1945

Den 22. Abrëll 1945 gouf et dun erëm eng Éimaischen mam Organisatiouns-comité fir d’Éimaischen, wann och nach net um Fëschmaart, awer fir d’lescht um Knuedler. Verkaf gouf eng Farde « Ouschterméindeg 1945 – Déi éischt Éimaischen am freie Lëtzebuerg »

22. Abrëll 1946

Fir d’Éimaischen 1946 ass ëtt ugang mat der Serie vum Keramiker Léon Nosbusch. Dës Keramiken entworf an hiergestallt vum Léon Nosbusch hatten ëmmer eppes ze dinn mat der lëtzebuerger Geschicht, mat der Alstad oder dem Folklor. A mat vill Léift huet Madame Nosbusch déi kleng Éimaischensouveniren bemolt. Esou huet den Léon Nosbusch während 30 Joer Joer vir Joer en neie Éimaischensouvenier entworf an och an sengem Atelier zu Nouspelt hiergestallt.

ipéiert um Fakelzuch mat engem Won, op dem eng grouss Maquette opgebaut wor. D’Maquette war vum Musée geléint. Op de Säite vum Won wor ze liesen: „D’Nôperen aus der Alstâdt“, an iwwert der Maquette wor eng Kroun mat der Joereszuel 30.