Comité Alstad

Iwwert ons

E PUER WUERT IWERT ONS

Et wor Enn 1936/Ufank 1937, esou genau wësse mer dat nëtt, wéi e puer Alstater a och Frënn vun der Alstad, die Hären Gust. Hoffmann, Jos. Parmentier, Pierre Feidert a J. P. Koltz sech mat den Hären Georges Schmitt (Conservateur em Musée) a Lambert Schaus (Member vum Staatsrot, Minister an Ambassadeur) zesumme fond hun fir de Quartier vun der Alstad erëm nei opliewen ze lossen. An am besonneschen ass et hinnen ëm „Éimaischen, dat uralt Volleksfest gang. A fir dat ze verhënneren, gouf dun en „Organisatiounscomité fir d’Éimaischen“ an d’Liewe geruff, an de Lambert Schaus wor President vun dësem Organisatiounscomité, aus deem du spéider de Comité Alstad entstanen ass.

Méindes den 8. Mäerz 1937 hat d’Stad Lëtzebuerg op eng Presse-konferenz an d’Stadhaus invitéiert fir den Organisatiounscomité fir d’Éimaischen offiziell virzestellen.

29. Mäerz 1937. Déi éischt Éimaischen mat dem neien Organisatiounscomité fir d’Éimaischen mat engem Stand „Kâft O’uschtéer an teckt“ virum Wurth-Paquet Haus (dem heitegen Café-Bar Tube).

Fir d‘Éimaischen 1938 hut den Organisatiounscomité fir d’Éimaischen, dun den éischten Éimaischensouvenir zu Gonschten vun der Crèche. Et wor eng Farde „LETZEBURGER BILLER“ mat 3 Reproduktiounen vun Fiederzeechnungen, aus Dicks Operetten, gezeechent vum Joseph Propst.

Vun Ufank un hat den Organisatiounscomité fir d’Éimaischen net nëmmen d’Éimaischen am Programm, me och déi kulturell a folkloristesch Animatioun an der Alstad ze bedreiwen. 1939 wor et de Comité Alstad ,dee „federführend“ wor bei der Ausstellung « Sâchen aus der âler Stâd »,organiséiert fir d’Feierlechkeete vun der Joerhonnertfeier vun onser Onofhängechkeet.

Vun 1941-1944 huet den Organisatiounscomité fir d‘Éimaischen missen eng Zwangspaus aleeën. Awer eng Éimaischen gouf et nach ewell, wann och net um Fëschmaart. Si gouf op de Knuedler ëmgesiedelt.

Den 22. Abrëll 1945 gouf et dun erëm eng Éimaischen mam Organisatiounscomité fir d’Éimaischen, wann och nach net um Fëschmaart.

Fir d’Éimaischen 1946 ass ëtt ugang mat der Serie vum Keramiker Léon Nosbusch. Dës Keramiken entworf an hier gestallt vum Léon Nosbusch hatten ëmmer eppes ze dinn mat der lëtzebuerger Geschicht oder dem Folklor. A mat vill Léift huet Madame Nosbusch déi kleng Éimaischen-souveniren bemolt.1975 huet dun de Léon Nosbusch dat lescht Stéick, e spueneschen Tiirmchen fir d’Eimaischen gemach.

23.Januar: Groussherzoginsgebuertsdag an 30 Joer Trounjubiläum vun der Grande-Duchesse. Den Organisatiounscomité fir d‘Éimaischen participéiert um Fakelzuch mat engem Won, op dem eng grouss Maquette opgebaut wor. D’Maquette war vum Musée geléint. Op de Säite vum Won wor ze liesen: „D’Nôper aus der Alstâdt“, an iwwert der Maquette wor de Kroun mat der Joereszuel 30.

1950 ass aus dem Organisatiounscomité fir d‘Éimaischen dun de Comité Alstad ginn.

De Georges Schmitt, de Lambert Schaus an déi ganz Equipe vum Comité Alstad hun dun nach vill fir d‘Éimaischen an de Fëschmaart geschafft bis si dun 1981 de Comité Alstad a méi jonk Hänn wieder ginn hun.

Enzelheeten kann en an onser Rubrik „De Comité Alstad, d‘Éimaischen an och Aneres“ an den Alstad news noliesen.