Memberen

Verwaltungsrot

Eireprésident

Memberen

Éirememberen
Robert BADDE, Colette FLESCH, Paul HELMINGER, Ed KANDEL, Emile KRAEMER, Paul Lenners, Henri LOSCH, Jean-Luc MOUSSET, Lydie POLFER, Mathias SCHILTZ, Alphonse WILTGEN

Generalversammlung vum 22 März 2018