Bestellungen Peckvillchen / Plateau

Déi Clienten déi de Plateau “Lëtzebuerger Gebräicher” en 3D Peckvillchen oder de Peckvillchen 2020 bestallt a bezuelt hun kënnen hier Bestellung vum 14.04. – 21.04.2020 bei ons am Büro op N° 14 an der Siegfriedstrooss (dat fréiert Paschtoeschhaus vu St. Méchel, vis à-vis vum Staatsrot)) um Fëschmaart, vum 14. Abrëll bis den 21. Abrëll 2019 ofzehuelen, vu mueres 09:00 Auer – 12:00 Auer. – Fir sech seng Bestellung mat der Post schécken ze loossen, kascht zousätzlesch 10.- Porto.

Mesuren wengt dem Corona-Virus

De Comité Alstad deelt mat dass d‘Generalversammlung, déi fir e Freideg, den 20.03.2020 virgesi wor muss op e spéideren Datum verluecht ginn.


D’Konferenz mam Thema « Éimaischen » déi den 02.04.2020 am Lëtzebuerg City Museum virgesi wor get op e spéideren Datum verluegt.


De concert „Officium defunctorum Petrus Ernestus comes Mansvelt“ vum 26.04.2020 an der Méchelskierch um Fëschmaart ass ofgesot a get reportéiert an Fréijoer 2021