Aweiung vun der Ausstellung Comité Alstad an der City Concorde

De Comité Alstad présentéiert sech an der City Concorde vum 01.12.2017 bis den 28.02.2018. D’Aweiung a Präsenz vum Guy Arendt, Staatssekretär fir Kultur an d’ Memberen vum Comité wor den 12 Dezember 2017. Mir soen der Direktioun vun der City Concorde e grousse Merci fir déi flott Gelgéenheet, dem Comité Alstad seng Aktivitéiten engem grousse Publikum présentéieren ze kënnen.

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire