Et ass neess eng E’imaischen an der Stad …

——DEUTSCH: UNTEN ——- FRANCAIS: EN BAS——–

E’imaischen mam Comité Alstad Ouschterméindeg 18. Abrëll 2022

No zwee Joer Pandémie… an zwou, vläicht e wéineg méi originellen (virtuellen) E’maisercher freeen mir ons drop fir endlech neess eng richteg E’maischen an der Alstad feieren ze können. De Comité Alstad huet dobäi och versicht, zesummen mat de Responsabelen vum „Service Espace Public, Fêtes et Marchés“ vun der Stad Lëtzebuerg, der E’imaischen een neie „Look“ ze gin.

D’Restauéirungsaarbechten an de Stroossen a Gaassen vun der Alstad sin oofgeschloß an hun dësem Deel vun der Uewerstad méi Harmonie a Generositéit verschaaft. Elo hoffe mir, daß neess méi Leit de Wee op onst beléift Volleksfest fanne wäerten, wou d’Alstad neess besser ze begoen ass.

Wéi gewinnt, fand dir de Comité Alstad neess mat sengem Chalet op der gewinnter Plaaz, „um Rouscht“ hannert dem Palais. Vun 10 Auer un ass och neess fir d’Kanner dat beléift Spill ”Eerschëllen” ugesoot an den Daag iwwer ”Face-painting” mam Valentina Becker, um Stand niewent dem Comité Alstad um Rouscht.

De Comite Alstad bidd och op der 193. E’maischen wéi gewinnt seng Péckvillercher fir all Frënn a Sammler un. Een neie Peckvillchen, entwéckelt a produzéiert vun der Ligue HMC op der Cap an den traditionnellen Faarwen vum Comité Alstad (orange a blo), an als „Kréinung“ den handgemaachte Péckvillchen “Sandra”, a limitéierter Editioun vu 50 Stéck. Dëse Péckvillchen haat den éischte Präis vun onsem Péckvillercher-Concours vun 2020 gewonnen. De Comité Alstad ass och ganz besonnesch frou, well d’Gewënnerin vum Concours, d’Madame Sandra Pereira vun Useldeng, sech bereet erklärt huet fir och selwer op der E’imaischen niewent dem Stand vum Comité Alstad hier Konscht viirzeféieren.

Et kann een de Péckvillchen „Péckvillchen’22” aus den Atelier‘en vun der Ligue HMC op der Cap, nach bis de 15. Abrëll 2022 duerch iwwerweisen vun 25,00 € pro Stéck an de “Péckvillchen Sandra” duerch iwwerweisen vun 60,00 € pro Stéck op de Kont vum Comité Alstad bei der Spuerkeess : IBAN LU64 0019 1755 0897 0000 mam Vermierk “Péckvillchen’22” oder/an Péckvillchen Sandra”.

Et siew nach bemierkt dass nëmmen 125 Stéck vum “Péckvillchen’22” a 50 Stéck vum “Péckvillchen Sandra” an de Verkaaf kommen.

No aler Traditioun ass och den Erléis vum Verkaaf vun de Peckvillercher neess fir d’Crèche op Almënster.

Ofhuelen kann ee seng Bestellung op der E’maischen um Stand vum Comité Alstad vun 09:00 Auer bis 17:00 Auer oder spéider am Sëtz vum Comité Alstad op N° 14 an der Siegfridstrooss (fréiert Paschtoeschhaus vu St. Méchel, vis à-vis vum Staatsrot) um Fëschmaart, vum 19. den 22. Abrëll 2022 vu mueres 09:00 Auer – 12:00 Auer.

gj

————————DEUTSCH ————————

Erneut „E’imaischen“ auf dem Fischmarkt

am Ostermontag 18. April 2022

Nach zwei Jahren Ausfall – Corona-bedingt … und zwei, vielleicht etwas originellen (virtuellen) „E’imaischen“ freut sich das Comité Alstad darauf, endlich wieder eine echte  „E’imaischen“ in der Altstadt feiern zu können. Das Comité Alstad hat dabei auch versucht, in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des „Service Espace Public, Fêtes et Marchés“ der Stadt Luxemburg, der „E’imaischen“ einen neuen „Look“ zu verschaffen.

Die Restaurierungsarbeiten in den Straßen und Gassen der Altstadt sind äußerst abgeschlossen, und haben diesem Teil der Luxemburger Oberstadt mehr Harmonie und Generosität verliehen. Nun wir, dass auch mehr Besucher den Weg zum beliebten Volksfest, der „E’imaischen“ auf dem Fischmarkt, am kommenden Ostermontag finden werden in der verkehrsfreien Altstadt.

Wie gewohnt, finden die Besucher den Stand des Comité Alstad auf dem „Rouscht“ hinter dem großherzoglichen Palais. Ab 10 Uhr findet neben unserm Stand das beliebte Kinderspiel ”Eerschëllen” ( Oster-Eierrollen ) statt und den ganzen Tag über steht die Künstlerin Valentina Becker kostenloses „Face-Painting“ für Kinder anbieten.

Zur 193. „E’imaischen“ bietet das Comité Alstad auch, wie gewohnt, Sammlern und Liebhabern neue „Péckvillchen“-Modelle (Singvogel aus Töpfererde) an. Es handelt sich um den „Péckvillchen‘22“, konzipiert und produziert in den Werkstätten « bei de Leemkaulen » der „Ligue HMC“ in Capellen in den traditionellen Farben des Comité Alstad  (Orange und Blau) und als „Krönung“ den handgefertigten „Péckvillchen Sandra“ in begrenzter Auflage von 50 Stück. Dieser „Péckvillchen“ gewann den ersten Preis „Péckvillchen“-Wettbewerbs 2020. Das Comité Alstad freut sich auch , daß die Gewinnerin des Wettbewerbs, Frau Sandra Pereira aus Useldingen, sich bereit erklärt hat, an einem eigenen Stand, neben dem Comité Alstad-Stand, ihre Kunst vorzuführen.

Der „Péckvillchen’22” aus den Werkstätten der Ligue HMC kann vorbestellt werden bis zum 15. April 2022 durch Überweisung von 25,00 € pro Exemplar und der der “Péckvillchen Sandra” durch Überweisung von 60,00 € pro Exemplar auf das Konto des Comité Alstad bei der Sparkasse Luxemburg : 

IBAN BCEE LULL – Konto LU64 0019 1755 0897 0000

mit dem Vermerk “Péckvillchen’22” oder/und “Péckvillchen Sandra”.

Et sei nochmals hervorgehoben, daß nur 125 Exemplare vom “Péckvillchen’22” und 50 Exemplare des “Péckvillchen Sandra” produziert wurden.

Nach alter Tradition ist der Erlös aus dem Vekauf der „Péckvillercher* für die Kinderstagesstätte „Crèche Altmünster“ bestimmt.

Abholen kann man seine Vorbestellung auf der „E’maischen“ am Stand des Comité Alstad am Ostermontag von 09:00 bis 17:00 Uhr oder später am Sitz des Comité Alstad auf N° 14 Siegfridstrasse (ehemaliges Pfarrhaus von St. Michael, gegenüber vom Staatsrats-Gebäude) am Fischmarkt, vom 19. bis 22. April 2022 zwischen 09:00 und 12:00 Uhr.

gj

————————FRANCAIS————————

De nouveau une „E’imaischen“ au Marché aux Poissons

le lundi de Pâques 18 avril 2022

Après deux ans d’absence – en raison dela pandémie … et deux „E’imaischen“ (virtuelles) quelque peu originelles, le Comité Alstad se réjouit de pouvoir enfin inviter à „E’imaischen“ réelle et vivante dans la vieille ville. Le Comité Alstad a également profité, en collaboration avec les responsables du „Service Espace Public, Fêtes et Marchés“ de la Ville de Luxembourg, pour donner un nouveau look à l'“E’imaischen“.

Les travaux de restauration dans les rues et les ruelles de la vieille ville enfin achevés, confèrent sédormais plus d’harmonie et de générosité à cette partie de la ville-haute de Luxembourg. Nous espérons maintenant que davantage de visiteurs se rendront à la fête populaire traditionnelle, qu’est „E’imaischen“ au Marché-aux-Poissons le lundi de Pâques prochain, dans la nouvelle zone piétonne de la vieille- ville.

Comme d’habitude, les visiteurs trouveront le stand du Comité Alstad au „Rouscht“, derrière le Palais grand-ducal. A partir de 10 heures, le jeu populaire „Eerschëllen“ invite, à côté du stand du Comité Alstad, tous les enfants à la participation gratuite, et l’artiste Valentina Becker proposera toute la journée du „Face-painting“ gratuit pour les enfants.

A l’occasion de la 193e „E’imaischen“, le Comité Alstad proposera également aux collectionneurs et amateurs, comme d’habitude, de nouveaux modèles de „Péckvillchercher“ (oiseau-siffleurs en terre cuite). Il s’agit du „Péckvillchen’22“, conçu et produit dans les ateliers „bei de Leemkaulen“ de la Ligue HMC à Capellen, aux couleurs traditionnelles du Comité Alstad (orange et bleu) et, comme „cerise sur le gâteau“, du „Péckvillchen Sandra“, fabriqué à la main en édition limitée de 50 exemplaires. Ce „Péckvillchen“ a remporté le premier prix au „Concours Péckvillchen 2020“. Le Comité Alstad se réjouit également que la gagnante du concours, Madame Sandra Pereira d’Useldange, ait accepté de présenter son art sur son propre stand, à côté du stand du Comité Alstad.

Le „Péckvillchen’22“ des ateliers de la Ligue HMC peut être pré-commandé jusqu’au 15 avril 2022 par virement de 25,00 € par exemplaire et celui du „Péckvillchen Sandra“ par virement de 60,00 € par exemplaire sur le compte du Comité Alstad auprès de la Banque et Caisse d’Epargne Luxembourg – BCEE –

compte LU64 0019 1755 0897 0000

avec la mention „Péckvillchen’22“ ou/et „Péckvillchen Sandra“.

Et il convient de souligner que seulement 125 exemplaires du „Péckvillchen’22“ et 50 exemplaires du „Péckvillchen Sandra“ ont été produits et mis en vente.

Comme le veut la tradition, le produit de la vente des „Péckvillercher*“ est destiné à la Crèche Altmünster.

Il est possible de retirer sa commande également à l'“E’maischen“ au stand du Comité Alstad, le lundi de Pâques de 09h00 à 17h00 ou plus tard au siège du Comité Alstad au 14 rue Sigefroi (ancien presbytère de Saint-Michel, en face du bâtiment du Conseil d’Etat) au Marché-aux-Poissons, du 19 au 22 avril 2022 entre 09h00 et 12h00.

gj

Online Quiz iwwert d’Éimaischen

Ennert folgendem Link kennt Dier äert Wessen iwwert d’Éimaischen enner Beweis stellen!

http://qz.app.do/form/wat-wesst-dir-iwwert-d-geschicht-vun-der

Koloréierbuch „Callot / Mansfeld“ fir Jonk an Al

De Lëtzebuerger Szenograph, Kalligraph, Designer a Moler Gilles Becker, deen zu Wien établéiert ass, huet de Panorama vu 1753 vum Wenzel von Callot gescannt, vectoriséiert an deelweis nei gezeechent. Hien huet och zéng Usiichten aus dem dräidimensionale Modell vum Schlass vum Peter Ernst von Mansfeld ausgewielt a préparéiert, fir se faarweg ze molen.

Déi monumental an aussergewéinlech Vuën op d’Stad an d’Festung vu Lëtzebuerg am Joer 1753 vum Wenzel von Callot, am ganzen 213 cm x 35,3 cm, gouf 2018 vum Fuerscher Georg Kabierske an de Sammlunge vun der Albertina zu Wien entdeckt.

D’Koloréierbuch „Lëtzebuerg Alstad“ – 56 Säiten, eeseiteg gedréckt op 140 gr wäissen Offsetpabeier, am Format 29 x 22 cm – ka bestallt gin fir 25 € (Porto abegraff) beim Comité Alstad, duerch Iwwerweisung op onse Konnt bei der Spuerkeess

IBAN LU64 0019 1755 0897 0000 a mat dem Vermierk « MOLBUCH ».

Koloréier- a Molbuch kënnt um Postwee bei iech heem.

De Comité Alstad ass iwwerzeegt, datt dës spillerech a pädagogesch Editioun de Spektrum vun touristesch-historesche Publikatioune beräichert, a Jonk wéi Al wäert begeeschteren, dës Usiichten ze fierwen an d’Geschicht vun onser Haaptstad besser kennenzeléieren.

Molbuch „Lëtzebuerg Alstad“, produzéiert vum Comité Alstad an enker Zesummenaarbecht mat de „Frënn vum Mansfeld-Schlass“.

D’Seeche vun der Kou a vun der Méck Aus dem Liewen vum Zënt Märten D’Seeche vum Zinniklos

3 kleng Geschichtercher an engem Sammelband vum Georges Schmitt

De Georges Schmitt (Matbegrënner vum Comité Alstad) huet an sénger laanger Carrière och Prosa op Lëtzebuergesch geschriwwen. Hien ass bekannt fir seng reimend Erzielungen vu Soen a Legenden, déi op Radio Lëtzebuerg iwwerdroe goufen. 1957 gouf den Text vum Radiospill „De Klés’che paakt“, dat vum Pe’l Schlechter illustréiert gouf, am Lëtzebuerger Land publizéiert.

„D’Spill vum Hellegen Niklos“ gouf opgefouert um Radio de 4. Dezember 1937. Dat Legendespill, geschriwwen a selwer illustréiert vum Georges Schmitt, koum 1944 am Uelzecht-Verlag, Letzebuerg eraus a gouf beim Bourg-Bourger gedréckt.

An dësem Wierk greift hien deen aale Legendestoff vum gewësselose Metzler op, deen déi dräi Bouwen ëmbréngt an déi dann vum Hellegen Niklos erëm zum Liewen operwächt gin. Hie léisst dobäi déi ganz Geschicht op eng gudd gelongen Art a Weis um Fëschmaart geschéien.  Seng Versen op Lëtzebuergesch sin nët nëmmen e Genoß fir d’Ouer mee och fir d’Aan.

« D’Séche vun de Ko‘ a vun der Méck » mat Biller vum Émile Probst, ass eng Geschicht vum Hésprenger an de Goldkierwerleken, déi och nom 2. Weltkrich erauskoum.

„Aus dem Liewen vum Zent Märten“ ass e weidert Buch, dat 1945 am Uelzecht-Verlag erauskoum – Text vum Georges Schmitt, Biller vum Emile Probst — an dat zum Bénéfice vum Zënt Märtes-Wierk verkaaft gouf.

Wat iwwert d’Reesen an den Openthalt vum hellege Märten bei ons hei bekannt wor, dat huet de Georges Schmitt op Lëtzeburgesch, mat Versen a Reimen niddergeschriwwen. Gewëss et ass net jidderengem séng Saach, esou eppes ze riskéieren : Kapitelen aus der Hellegelegend an aus der Kiirchegeschicht op Lëtzeburgesch ze schreiwen ! Nu gudd, den Dichter, deen ons 1944 d’Séchen vum Zinniklos an 1937 d’Spill vum hellegen Niklos geschenkt huet, hat domat bewise wat een an onser Sprooch leeschte kann. Hien huet sech am Märtesbuch genee un d’Legendentraditioun gehaalen. Dobäi huet den Emile Probst aacht Biller gemoolt. Et muss een sech e wéineg an déi Biller eraliewen, se zerguddst studéieren, fir ze gesin, wéi gudd se geplangt a wéi geschéckerlech se opgebaut an duerchkomponéiert sin. An dat trotz den einfache Mëttelen mat deenen den Artist geschafft huet : dräi Faarwen, einfach Linnen a grouß Flächen.

D‘Texter hu mir esou gelooss, wéi de Georges Schmitt se geschriwwen huet.  Op deene leschte Säite vun all Geschicht  fënnt de Lieser awer och den Text an der offizieller Lëtzebuerger Schreifweis. E grousse Merci zu gudder Läscht un de Robert Baddé, deen ons déi dräi Geschichtercher an d‘häitegt Lëtzebuergesch gesaat huet an un onse Member Serge di Paoli, deen e flotte Layout fir dës Rééditioun réaliséiert huet.

De Sammelband mat denen 3 Geschichtercher huet d’ Format 165 x 205 mm an huet 85 Säiten. Bestelle kann een de Sammelband vun elo un beim Comité Alstad, duerch Iwwerweise vu 23,00 € pro Sammelband op ons Kont:

bei der Spuerkees: IBAN LU64 0019 1755 0897 0000

(mam Vermierk: Sammelband Schmitt)

Är Bestellung kënnt dann nach virun de Feierdeeg um Postwee bäi Iech heem.

Mir wënschen Iech vill Freed mat dësen 3 Geschichtercher, a vläicht liest d’Mamm, de Papp, oder d’Groussmamm an de Grouspapp hiere Kanner an Enkelkanner dës flott lëtzebuergesch Geschichtercher während de Feierdeeg vum Joeresenn viir.

Seite 1 von 6

Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén