Le Comité Alstad vient de publier un nouveau livre à colorier …

———————-FRANCAIS——————————-

Les livres à colorier pour adultes connaissent un succès fulgurant. Il y a quelques années encore le coloriage était considéré par la plupart comme une activité réservée aux enfants. Mais depuis que les effets thérapeutiques du coloriage pour les adultes commencent à être connus, beaucoup l’utilisent pour déstresser après une longue journée de travail.

Dans le monde où nous vivons actuellement certains éprouvent le besoin de déconnecter et de faire une activité calme, manuelle et sur du papier et qui ne sollicite pas le mental. Le coloriage est une telle activité, qui plus est, permet d’avoir une activité artistique, de créer ses petites oeuvres, même sans avoir de talent artistique. 

Le coloriage est une combinaison de loisir créatif et de bien-être pour tous les âges.

Le Comité Alstad vient de publier un livre de coloriage intitulé ”Lëtzebuerg Alstad”, réalisé par le Comité Alstad, en étroite collaboration avec les „Amis du Château de Mansfeld“.

Le scénographe, calligraphe, designer et peintre Gilles Becker, d’origine luxembourgeoise et établi à Vienne, a scanné, vectorisé et dessiné partiellement le panorama de 1753 par Wenzel von Callot et en a réalisé une dizaine de vues. Il a également choisi dix vues issues du modèle tri-dimensionnel du Château de Pierre Ernest de Mansfeld et les a également préparées à être coloriées à loisir.

Le livre de coloriage ”Lëtzebuerg Alstad”, accompagné de textes de présentation trilingue est disponible au prix de 15.- € ( + 5.-€ frais d’envoi) auprès du Comité Alstad, 14, rue Sigefroi, L- 2536 Luxembourg , comite.alstad@pt.lu – par virement au compte BCEE IBAN LU64 0019 1755 0897 0000 avec la mention «  MOLBUCH » . Le livre sera également en vente dans les librairies.

Cette publication « ludique » et éducative, constitue un enrichissement de l’offre des publications touristico-historiques et réjouira petits et grands pour colorier ces vues tout en se familiarisant avec l’histoire de notre Capitale.

———————-DEUTSCH——————————-

Neues Kolorierbuch „Lëtzebuerg Alstad“ vom Comité Alstad

Malbücher zum kolorieren für Erwachsene sind ein großer Erfolg. Bis vor einigen Jahren wurde das Kolorieren von den meisten als eine Aktivität angesehen, die Kindern vorbehalten war. Aber seit die therapeutischen Wirkungen des Kolorierens bei Erwachsenen bekannt wurden, nutzen viele es, um nach einem langen Arbeitstag Stress abzubauen.

In der Welt, in der wir heute leben, haben einige Menschen das Bedürfnis abzuschalten und eine ruhige, manuelle und Aktivität mit Papier auszuführen, die den Geist nicht beschäftigt. Das Kolorieren ist eine solche Aktivität, die außerdem ermöglicht sich künstlerisch zu betätigen und kleine Werke zu schaffen, auch ohne künstlerisches Talent.

Kolorieren ist eine Kombination aus kreativer Freizeit und Wohlbefinden für alle Altersgruppen.

Das Comité Alstad hat soeben ein neues Kolorierbuch mit dem Titel „Lëtzebuerg Alstad“, in enger Zusammenarbeit mit den „Amis du Château de Mansfeld – ACM“ veröffentlicht.

Der in Wien ansässige Luxemburger Szenograf, Kalligraph, Designer und Maler Gilles Becker hat das Panorama von Wenzel von Callot von 1753 gescannt, vektorisiert und teilweise neu gezeichnet. Er wählte auch zehn Ansichten aus dem dreidimensionalen Modell des Schlosses „La Fontaine“ von Peter Ernst von Mansfeld aus und bereitete sie vor, um sie nach Belieben kolorieren zu können.

Das Kolorierbuch “ Lëtzebuerg Altstadt“ mit Erläuterungen zu den Ansichten auf Deutsch, Französisch und Englisch ist erhältlich zum Preis von 15.- EURO beim Comité Alstad asbl. 14, rue Sigefroi, L-2536 Luxemburg, comite.alstad@pt.lu. Durch Überweisung von 15.-€ + 5.- € Porto auf das Bankkonto bei der Staatssparkasse IBAN LU64 0019 1755 0897 0000 mit dem Vermerk « MOLBUCH » kanndas Kolorierbuch auch zugeschickt werden.

Das Comité Alstad asbl ist überzeugt, dass diese spielerische und lehrreiche Ausgabe das Spektrum touristisch-historischer Veröffentlichungen bereichern wird, und Jung und Alt werden begeistert sein, diese Ansichten zu malen und die Geschichte unserer Hauptstadt besser kennenzulernen.

———————-Lëtzebuergesch——————————-

Neit Molbuch fir ze koloréieren vum Comité Alstad

Molbicher fir Erwuessener kennen e grousse Succès. Bis virun e puer Joer gouf d’Koloréieren vu ville Leit nach als eng Aktivitéit fir d‘Kanner ugesinn. Zënter awer déi therapeutesch Auswierkunge vum Koloréieren fir Erwuessener ugefaang hun bekannt ze gin, benotze vill Erwuessener fir Stress no laangen Arbechtsdeeg ofzebauen.

An där Welt an där mir liewen, hu vill Leit de Bedarf fir ofzeschalten an eng roueg, manuell Aktivitéit op Pabeier ze maachen,zevill belaangt. Koloréieren vu Biller ass esou eng bAktivitéit ass sou eng Aktivitéit, déi et och erlaabt kënschtlerech aktiv ze sin, a kleng Wierker ze kreéieren, och ouni artistesch Talenter.

Koloréieren ass eng Kombinatioun vu kreativer Fräizäit a Wuelbefanne fir all Alter.

De Comité Alstad huet elo esou e Molbuch ënnert dem Titel „Lëtzebuerg Alstad“, an enker Zesummenaarbecht mat de „Frënn vum Mansfeld-Schlass“ erausbruecht.

De jonke lëtzebuerger Szenograph, Kalligraph, Designer a Moler Gilles Becker, deen zu Wien établéiert ass, huet de Panorama vu 1753 vum Wenzel von Callot gescannt, vectoriséiert an deelweis nei gezeechent. Hien huet och zéng Usiichten aus dem dräidimensionale Modell vum Schlass vum Peter Ernst von Mansfeld ausgewielt a préparéiert, fir se faarweg ze molen.

D’Molbuch „Lëtzebuerg Alstad“ , mat Explikatiounen op Franséisch, Daitsch an Englesch krit een ze kaafen fir 15 € beim Comité Alstad, 14, rue Sigefroi, L- 2536 Luxembourg / BP 830, L-2018 Lëtzebuerg , comite.alstad@pt.lu. A fir 15 € +5.- € Porto kritt een et duerch Iwwerweisung op de Spuerkeesskont IBAN LU64 0019 1755 0897 0000 mat dem Vermierk « MOLBUCH » Heem geschéckt. D’Molbuch ass och an den nächsten Deeg a ville Bicherbutteker ze kréien.

De Comité Alstad ass iwwerzeegt, datt dës spillerech a pädagogesch Editioun de Spektrum vun touristesch-historesche Publikatioune beräichert, a Jonk wéi Al wäert begeeschteren, dës Usiichten ze fierwen an d’Geschicht vun onser Haaptstad besser kennenzeléieren.

Molbuch „Callot / Mansfeld“ fir Jonk an Al

De Comité Alstad freet sech matzedeelen, datt d’Molbuch „Lëtzebuerg Alstad“, produzéiert vum Alstad Comité an enker Zesummenaarbecht mat de „Frënn vum Mansfeld-Schlass“ an zwou Wochen erauskënnt.

De Lëtzebuerger Szenograph, Kalligraph, Designer a Moler Gilles Becker, deen zu Wien établéiert ass, huet de Panorama vu 1753 vum Wenzel von Callot gescannt, vectoriséiert an deelweis nei gezeechent. Hien huet och zéng Usiichten aus dem dräidimensionale Modell vum Schlass vum Peter Ernst von Mansfeld ausgewielt a préparéiert, fir se faarweg ze molen.

Déi monumental an aussergewéinlech Vue op d’Stad an d’Festung vu Lëtzebuerg am Joer 1753 vum Wenzel von Callot, am ganzen 213 cm x 35,3 cm, gouf 2018 vum Fuerscher Georg Kabierske an de Sammlunge vun der Albertina zu Wien entdeckt. D’Originalwierk aus den Albertina- Sammlungen zu Wien wor vum 23. Januar bis den 19. Abrëll 2020 am Lëtzebuerg City Museum ausgestallt.

Duerch d’Integratioun vun de Pläng vun de Gäert an der Landschaft vum Mansfeld-Schlass am „Sketchup“-Format, konnt en 3D Modell vum Schlass „La Fontaine“, dat de Peter Ernst de Mansfeld vu 1563 un a Clausen baue gelooss huet, fir d‘Frënn vum Mansfeld-Schlass – ACM entstoen.

D’Buch „Lëtzebuerg Alstad“ ass:

– e Molbuch vu 56 Säiten, eeseiteg gedréckt op 140 gr Offsetpabeier. Wäiss, am Format 29 x 22 cm, längelzeg, mat véierfaarwegem Deckel                   op beschichtem 300 gr Kartong mat gepechtem Réck.

– mat Erklärungsnotizen op Franséisch, Däitsch an Englesch mat ongeféier zwanzeg schwaarz/wäiss Illustratioune fir ze bemolen,  

 op Basis vun der „Panoramavue vu Lëtzebuerg vu 1753 ”an   

 der 3D(dreidimensionaler) Rekonstruktioun vum Mansfeld-Schlass a

 Clausen.

D’Molbuch „Lëtzebuerg Alstad“ gëtt fir 15 € verkaf vum Comité Alstad, 14, rue Sigefroi, L- 2536 Luxembourg / BP 830, L-2018 Lëtzebuerg  comite.alstad@pt.lu  Telefon 46 61 88 .

De Comité Alstad ass iwwerzeegt, datt dës spillerech a pädagogesch Editioun de Spektrum vun touristesch-historesche Publikatioune beräichert, a Jonk wéi Al wäert begeeschteren, dës Usiichten ze fierwen an d’Geschicht vun onser Haaptstad besser kennenzeléieren.

Emaischen 2021

Eimaischen

Eng flott Doku zur Emaischen fannt der op:
http://www.iki.lu/post/show/3

Videokonferenz Emaischen.

Haut den Owend ab 18h00 kennt dier online d’Emaischen matverfolgen. Dest op folgender Websait:

Hei den Video zuer Konferenz:

Seite 1 von 4

Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén