D‘AUERWIERK AUS DEM KIERCHTUERM VUN DER MÉCHELSKIERCH UM FËSCHMAART SOLL RESTAURÉIERT GINN.

Den 8. August 1902 huet den Här Lambert Schroeder der Stad Lëtzebuerg en Devis ënnerbreed, fir en neit Auerwierk fir Méchelskierch um Fëschmaart.

Den Devis huet folgendes préziséiert:

« Une horloge marchant 8 jours, à quatre corps de rouage pour répéter l’heure à la demie sur une autre cloche, c. à. d. un corps spécial pour sonner les demies avec sonnerie des quarts par 3 coups. Les roues sont en bronze de 1er qualité, pignons et levés en acier trempé. Les cylindres pour monter les cordes des poids sont en cuivre., l’échappement à ancre Graham. Pour le fonctionnement de l’horloge pendant les remontages le poids du mouvement est maintenu par un ressort auxiliaire. Un petit cadran est placé sur l’horloge pour faciliter la mise à l’heure, cordes métalliques en fil de fer galvanisé. Le diamètre de la première de 49,50 cm, échappement à force constante, armoire, pose, tout compris 2950.- frs »

Den 3. Oktober 1902, huet Stad Lëtzebuerg, ënnert dem deemolegen Buergemeeschter Emile Mousel, beim Lambert Schroeder, Auermecher a Bijoutier, neit Auerwierk fir Méchelskierch um Fëschmaart a Bestellung ginn. Ufanks 1903 guf dat neit Auer Wierk geliwwert an och am Kierchtuerm montéiert. D’Auerwierk selwer könnt aus enger vun denen bedeitensten Auermanufakturen aus Europa, der Manufaktur „Ungerer“ an huet bis 1945 de Leit Zäit ugesot. Iwwregens, Tuermauer vun Schengener Schlass an d’Auer vum Stroossbuerger Münster kommen och vun der Manufaktur Ungerer.

De Comité Alstad huet elo d’Initiative ergraff fir dat Auerwierk elo komplett renovéieren ze loossen an se duerno an der Méchelskapell vun der Méchelskierech dem Publik zougänglech ze man. Mir sinn och ganz frou, dass den Här Georges Jungblut (Galerie-Bijouterie aus der Fleschiergaas), den Spezialist a Restauratioun vun alen Aueren, sech bereet erklärt fir déi Restauratiounarbechten duerch ze féieeren.

Wann dier ons wëllt hëllefen dëse Projet ze réaliséieren, da kënnt dier dat maachen mat engem Don op den Konto vum Fonds Culturel National de Luxembourg:

Spuerkees: IBAN LU 24 0019 4655 0203 7000 (mam Vermierk „Auerwierk St. Méchel“)

Soubal äeren Don um Kont vum FOCUNA ukomm ass, kritt dir en Zertifikat geschéckt fir dass dir äeren Don bei der nächster Steiererklärung könnt ofsetzen (Info op : www.focuna.lu).

De Comité Alstad set iech elo schons e ganz groussen
Merci fir äer generéis Ënnerstetzung

DonMechelskierch.pdf